Handelsbetingelser

 

Handels- og medlemsbetingelser for Fagseksperter.dk

Fageksperter.dk
CVR.nr. 26574285
Danmarksgade 28, 1. th.
9000 Aalborg

Generelle oplysninger

Fageksperter.dk er en online platform, som giver offentlige og private virksomheder, institutioner og foreninger samt private enkeltpersoner adgang til faglige foredrag. Foredragene kan købes enkeltvis eller tilgås ved oprettelse af et løbende medlemskab. Fagekserper.dk arrangerer og udbyder endvidere foredrag til medlemmer såvel som ikke-medlemmer.

 

Nedenfor findes Fageksperter.dks handelsbetingelser, som finder anvendelse på aftaler om køb af foredragsbilletter hos Fageksperter.dk, samt Fageksperter.dks medlemsbetingelser.

 

Fageksperter.dk forbeholder sig retten til løbende at ændre i disse betingelser.

 

Handelsbetingelser

 

 1. Indledning
 • Køb af foredragsbilletter hos Fageksperter.dk sker i henhold til disse handelsbetingelser, medmindre betingelserne konkret er fraveget ved udtrykkelig aftale. Disse betingelser gælder også uden eksplicit benævnelse.
 1. Priser
 • Alle priser på www.fageksperter.dk, er opgivet inkl. moms.
 1. Betaling
 • Hvis du handler som privatperson, dvs. som forbruger, eller på vegne af dit erhverv, dvs. som erhvervsdrivende, kan du betale via betalingskort.
 • Hvis du handler på vegne af en offentlig myndighed, institution eller lignende, kan du betale ved EAN-overførsel eller via betalingskort. Ved betaling ved EAN-overførsel forfalder betaling af EAN-faktura 14 dage fra fakturadato.
 • Ved betaling med betalingskort, sendes dine kortoplysninger direkte til NemTilmeld, og Fageksperter.dk gemmer ikke kortoplysningerne.
 • Der er indgået en bindende købsaftale på tidspunktet, hvor du afgiver din bestilling. Når din betaling er modtaget/registreret, vil du modtage en kvittering. Kvitteringen sendes til den e-mailadresse, du indtaster i forbindelse med dit køb.
 1. Billetter
 • Når din betaling er modtaget/registreret, vil du modtage en skriftlig bekræftelse på købet på den e-mailadresse, du indtaster i forbindelse med dit køb. Bekræftelsen på købet tjener som din billet til foredraget.
 • Du skal medbringe den skriftlige bekræftelse på købet på print eller på en smartphone til foredraget, da dette sikrer dig adgang til foredraget. Såfremt du ikke har modtaget en skriftlig bekræftelse på købet, bedes du kontakte Fageksperter.dk.
 • Fageksperter.dk forbeholder sig retten til at afvise fremmødte deltagere, der ikke kan fremvise en gyldig billet.
 1. Din fortrydelses- og ændringsret
 • I henhold til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12, er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Eventuelle kortgebyrer refunderes ikke.
 • Billetter kan ikke ændres, justeres eller byttes efter købets gennemførelse.

 

 1. Fageksperter.dks forbehold for aflysninger, udskydelse og ændringer

 

 • Fageksperter.dk forbeholder sig retten til at aflyse og udskyde afholdelsen af et foredrag samt til at ændre afholdelsesstedet. Fageksperter.dk forbeholder sig endvidere retten til at foretage ændringer i indholdet af et foredrag helt frem til datoen for afholdelsen, jf. pkt. 7.7.
 • I tilfælde af aflysning får alle deltagere besked, og Fageksperter.dk refunderer købesummen indenfor 10 hverdage. Udskydelse af foredraget, ændring af afholdelsessted samt ændringer i indholdet af et foredrag, betragtes ikke som en aflysning, og Fageksperter.dk er ikke forpligtet til at refundere købesummen i sådanne situationer.
 1. Ansvarsbegrænsning og -fraskrivelse
 • Fageksperter.dk er ikke ansvarlig for og hverken støtter eller garanterer for de meningsytringer, synspunkter, råd eller anbefalinger, der fremkommer under et foredrag. Fageksperter.dks foredrag er beregnet til oplysnings- og underholdningsformål. Foredragene udgør ikke juridisk, finansiel, faglig, lægelig eller sundhedsmæssig rådgivning og kan ikke bruges til sådanne formål. Fageksperter.dk kan ikke holdes ansvarlig, hvis indholdet i et foredrag mod forventning skulle vise sig at krænke tredjemands rettigheder.
 • Det påhviler dig at sikre din egen deltagelse i foredraget. Fageksperter.dk kan ikke holdes ansvarlig for forstyrrelser i offentlig transport, ekstreme vejrforhold, sygdom eller andre forhold, som forhindrer dig i at deltage i et foredrag.
 • Fageksperter.dk er ikke ansvarlig for en foredragsholders performancekvalitet på dagen eller andre uforudsete hændelser, der måtte forringe oplevelsen på dagen.
 • Fageksperter.dk er ikke erstatningspligtig for eventuelle udgifter, som måtte blive påført dig i forbindelse med et aflyst eller udskudt foredrag.
 • Fageksperter.dk er under ingen omstændigheder erstatningspligtig for direkte eller indirekte tab, som måtte blive påført dig som følge af en aflysning, udskydelse eller ændring af foredrag, som skyldes forhold, der ligger uden for Fageksperter.dks kontrol, og som Fageksperter.dk ikke burde have taget i betragtning ved aftaleindgåelsen, herunder – men ikke begrænset til – force majeure i form af krig, oprør, strejke, lockout, blokade, brand, strømafbrydelser, naturkatastrofer, pandemier, epidemier, vejrlig mv.
 • Tilsvarende er Fageksperter.dk ikke erstatningsansvarlig for aflysninger, udskydelser eller ændringer, som skyldes, at én eller flere annoncerede foredragsholdere bliver forhindret i at deltage, uanset årsagen hertil.
 • Fageksperter.dk bestræber sig altid på at gennemføre alle foredrag i overensstemmelse med det annoncerede og til alles tilfredsstillelse. Dette kan om nødvendigt indebære, at Fagekspeter.dk indhenter alternative, men tilsvarende kompetente foredragsholdere, hvis den annoncerede foredragsholder er forhindret i at deltage, eller at den fysiske afholdelse af et foredrag erstattes med en internetbaseret løsning i form af streaming eller afspilning af en video. Sådanne tiltag og ændringer betragtes ikke som en aflysning af foredraget, og købesummen vil således ikke blive refunderet i sådanne tilfælde.
 • Beløbsmæssigt kan Fageksperter.dks eventuelle erstatningsansvar ikke overstige størrelsen af den erlagte købesum.
 1. Reklamation

 

 • Hvis du ønsker at fremsætte en klage, skal du rette henvendelse via [email protected]. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forbrugerklagenævn, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk.
 1. Persondata
 • Ved køb af en foredragsbillet opgives navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer samt evt. firmanavn og CVR-nummer. Ved købet giver du samtykke til, at vi opbevarer disse data, som bruges til at fremsende billetter, praktisk information, evt. foredragsmateriale og evaluering samt mulighed for at kontakte dig, hvis et arrangement bliver aflyst eller flyttet.
 • De data, som Fageksperter.dk registrerer, er reguleret af ‘Lov om behandling af personoplysninger’. dk’s behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med retningslinjerne i Fageksperter.dk’s Privatlivspolitik, som kan findes her (kan eventuelt fremhæves eller direkte link), samt den til enhver tid gældende lovgivning. Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven. Du kan finde loven i sin helhed og læse om Datatilsynet på: www.datatilsynet.dk
 1. Lovvalg og værneting
 • Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler.
 • Enhver tvist, som udspringer af købsaftalen eller handelsbetingelserne, skal med endelig, bindende og eksigibel virkning afgøres ved byretten i Aalborg som første instans.
 1. Øvrige bestemmelser

 

 • Hvis én eller flere bestemmelser i disse handelsbetingelser findes ugyldige, ulovlige eller uden retskraft, skal gyldigheden, lovligheden og håndhævelsen af de øvrige bestemmelser fortsat have fuld kraft og virkning.

Medlemsbetingelser

 

 1. Indledning
 • Disse medlemsbetingelser fastlægger sammen med Fageksperter.dks privatlivspolitik og cookiepolitik, vilkårene for et medlemskab hos Fageksperter.dk (herefter ”Medlemskabet”) samt anvendelsen af www.fageksperter.dk og det dertil knyttede indhold, ydelser og software (herefter ”Produktet”).
 • Medlemsbetingelserne supplerer de ovenfor beskrevne handelsbetingelser. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem handelsbetingelserne og medlemsbetingelserne, har Medlemsbetingelserne forrang.
 • Et medlemskab kan tegnes af offentlige og private virksomheder, institutioner og foreninger samt private enkeltpersoner (herefter ”Medlemmet”).
 • Medlemskabets oprettelse og anvendelsen af Produktet udgør til enhver tid Medlemmets accept af medlemsbetingelserne og øvrige, betingelser, juridiske meddelelser, erklæringer og politikker, der findes på www.fageksperter.dk.
 • Fageksperter.dk er berettiget til løbende at ændre medlemsbetingelserne uden at underrette Medlemmet særskilt herom. Medlemmet vil dog modtage særskilte underretninger om væsentlige ændringer omfattende opsigelsesvarsel, priser og betalingsvilkår samt ændringer i medlemskabet. Sådanne ændringer træder i kraft med minimum 1 måneds varsel. De til enhver tid gældende medlemsbetingelser vil fremgå på www.fageksperter.dk og kan findes her (kan eventuelt fremhæves eller direkte link).
 1. Produktet
 • Produktet er en online platform, der kan benyttes via webbrowsere på computere, tablets eller smartphones. På platformen opnår brugerne via et personligt log-in adgang til at række foredrag inden for fagområder, som er udvalgt af Fageksperter.dk.
 1. Medlemsskabstyper
 • Medlemmet opnår adgang til Produktet ved tegning af et Medlemskab.
 • Medlemmet kan vælge mellem forskellige medlemskaber, der grundlæggende skelner mellem enkeltkøb af foredrag og løbende betaling mod en ubegrænset adgang til Produktet. En oversigt over de til enhver tid gældende medlemsskabstyper samt særlige vilkår, regler, tilkøb og tillægstjenester tilknyttet disse kan findes her (kan eventuelt fremhæves eller direkte link).
 • Med et Medlemskab opnår Medlemmet, i et nærmere specificeret omfang, en brugsret til Produktet. Brugsretten er personlig og er kun gældende for Medlemmet og de af Medlemmet navngivne brugere, som ofte vil være enkeltpersoner og/eller medarbejdere hos Medlemmet.
 • Medlemmet må ikke kopiere, tilpasse, ændre, adskille, oversætte, foretage reverse engineering, dekompilere, demontere eller skabe afledte værker baseret på Produktet.
 • Medlemmet må ikke udlåne, udleje, udbyde, sub-licensere, transmittere eller på anden måde overføre eller overlade brugen af Medlemskabet eller nogen kopi af et foredrag helt eller delvist til tredjemand.
 1. Aftale om Medlemskabet

 

 • Til brug for Fageksperter.dks behandling af en aftale om køb af et Medlemskab (Herefter ”Aftalen”) skal Medlemmet afgive en række oplysninger til Fageksperter.dk. Oplysningerne, som på anmodning skal afgives er, hvor dette er relevant, navn (firmanavn), mailadresse, adresse og kreditkortoplysninger på Medlemmet samt navn og mailadresse på navngivne brugere, som er medarbejdere hos Medlemmet.
 • Ved indgåelse af Aftalen accepterer Medlemmet samtidigt, at Fageksperter.dk kan påbegynde oprettelse af en brugerprofil med dertilhørende adgangskode for Medlemmet og/eller navngivne brugere, som er enkeltpersoner og/eller medarbejdere hos Medlemmet.
 • Medlemmet er, såfremt Medlemmet handler som forbruger, omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret. Medlemmet accepterer dog, at fortrydelsesretten bortfalder fra det øjeblik, hvor Medlemmet tilgår Produktet, jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2, nr. 13.
 1. dks levering af Produktet
 • dk er forpligtet til efter bedste evne og hurtigst muligt efter Aftalens indgåelse, at aktivere Medlemskabet og så vidt muligt uden ophold give Medlemmet adgang til Produktet.
 • For at opnå adgang til Produktet modtager Medlemmet en eller flere brugerprofiler med tilhørende adgangskode. Adgangskode kan efterfølgende frit ændres.
 • Medlemmet opnår en online adgang til at anvende Produktet. Produktet kan ikke downloades og gemmes på egen enhed.
 1. Medlemmets medvirken
 • Medlemmet er forpligtet til hurtigst muligt at medvirke til opfyldelse af Aftalen, hvor Medlemmets medvirken er aftalt, eller hvor Medlemmets medvirken følger af omstændighederne.
 • Såfremt Fageksperter.dk ikke er i stand til at levere Produktet som følge af Medlemmets manglede eller forsinkede medvirken, er Fageksperter.dk efter forudgående skriftligt varsel berettiget til at fakturere Medlemmet svarende til, at Produktet er leveret i overensstemmelse med Aftalen.
 • For at kunne opnå adgang til Produktet, skal Medlemmet have internetforbindelse og være i besiddelse af teknisk udstyr, der understøtter visning af Produktet. Det er alene Medlemmets ansvar at sikre, at Medlemmet, og eventuelle brugere angivet af Medlemmet, er i besiddelse af det pågældende udstyr.
 • Medlemmet er forpligtet til at orientere Fageksperter.dk om ændringer i Medlemmets betalingsoplysninger, antallet af brugere, ny adresse mv.
 1. Tredjemands ydelser og links 
 • Varer og ydelser fra tredjemand kan annonceres og/eller stilles til rådighed på eller via Produktet. Aftaler som Medlemmet indgår med tredjemand via Produktet, vil være underlagt tredjeparts salgs- og leveringsbetingelser samt politikker. Fageksperter.dk kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skade som Medlemmet måtte blive påført som følge af aftaler indgået med sådanne tredjemænd.
 • Produktet kan indeholde links til websites, som tilhører tredjemand. Fageksperter.dk kontrollerer ikke indholdet på sådanne websites og kan ikke holdes ansvarlig for indholdet.
 1. Immaterielle rettigheder
 • Samtlige rettigheder til Produktet, herunder tekster, kildekoder, software, lyd, optagelser, fotografier, grafik, billeder, logoer, varemærker, videoer, sideopsætning og design tilkommer Fageksperter.dk.
 • Med Medlemskabet opnår Medlemmet en begrænset, uoverdragelig, genkaldelig, ikke-eksklusiv og ikke-viderelicenserbar brugsret til Produktet, under overholdelse af Betingelserne. Medlemskabet er ikke en aftale om overdragelse af rettighederne til Produktet og brugsretten bortfalder når Medlemskabet, uanset årsagen hertil, ophæves.
 • Overtrædelse af Fageksperter.dks rettigheder kan medføre erstatningskrav og/eller straf.
 1. Priser
 • Alle priser angives i danske kroner inklusive moms og afgifter.

 

 • Fageksperter.dk er berettiget til at revidere og ændre de til enhver tid gældende priser med 1 måneds varsel.

 

 1. Betaling
 • Private Medlemmer og erhvervsdrivende Medlemmer betaler via betalingskort. Når Medlemmet oplyser sine betalingsoplysninger, garanter Medlemmet, at oplysningerne er korrekte, og at Medlemmet er berettiget til at gøre brug af oplysningerne. Efter indgået Aftale mellem Fageksperter.dk og Medlemmet, debiteres Medlemmets betalingskort i henhold til Aftalen.
 • For offentlige Medlemmer sker betaling ved EAN-overførsel eller via betalingskort.
 • Ved betaling ved EAN-overførsel, sker betalingen efter indgået Aftale mellem Fageksperter.dk og Medlemmet. Medmindre andet fremgår af Aftalen forfalder betaling af EAN-faktura 14 dage fra fakturadato.
 • Ved betaling via betalingskort, debiteres Medlemmets betalingskort efter indgået Aftale mellem Fageksperter.dk og Medlemmet.
 • Hvis betaling ikke sker rettidigt fremsender Fageksperter.dk en rykkerskrivelse. For dette opkræver Fageksperter.dk et rykkergebyr på kr. 100,00. Sker der ikke herefter betaling inden for den i rykkerskrivelsen angivne forfaldsdato, anses det for en væsentlig misligholdelse af Aftalen, som berettiger Fageksperter.dk til at blokere Medlemskabet og/eller ophæve Aftalen og gøre sædvanlige misligholdelsesbeføjelser gældende, jf. pkt. 14.1.
 1. Medlemskabets automatiske fornyelse og opsigelse

 

 • Medlemskab med løbende betaling kan opsiges af Medlemmet med 1 måneds skriftligt varsel til udløbet af en medlemsskabsperiode. Medlemmets opsigelse gælder efter udløbet af det igangværende Medlemskab, som fortsætter uændret i opsigelsesperioden. Opsigelse sker via opsigelsesformularen på www.fageksperter.dk.
 • Medlemskabet fornyes automatisk når den oprindeligt aftalte Medlemsperiode udløber, medmindre Medlemskabet forinden er opsagt i overensstemmelse med det for det relevante Medlemskab gældende varsel, jf. pkt. 11.1. Ved fornyelse sker betalingen i overensstemmelse med det under pkt. 10 anførte.
 1. Medlemmets deltagelse i fysiske foredrag.
 • Såfremt Medlemmet har købt billet til deltagelse i et fysisk foredrag, gælder de vilkår og betingelser, som fremgår af Fageksperter.dks handelsbetingelser for købet. Handelsbetingelserne findes ovenfor.
 1. Reklamation

 

 • Såfremt Medlemmet ønsker at påberåbe sig, at Aftalen ikke er overholdt, må Medlemmet skriftligt reklamere straks.
 • Reklamationer indgives pr. e-mail til mailadressen: [email protected]. Med angivelse af ”reklamation” i emnefeltet.
 1. Medlemmets misligholdelse

 

 • Fageksperter.dk er berettiget til at blokere Medlemskabet og/eller ophæve Aftalen med umiddelbar virkning, hvis Medlemmet misligholder Aftalen eller Betingelserne. Medlemmet er forpligtet til at betale det fulde beløb efter Aftalen, indtil udløbet af den periode, hvor Medlemskabet kunne have været opsagt af Medlemmet.
 • Som misligholdelse betragtes følgende forhold uden at der er tale om en udtømmende liste:
 • Medlemmet indbetaler ikke det i Aftalen fastlagte medlemsgebyr.
 • Medlemmet handler i strid med det i pkt. 3.4 og 3.5 anførte.
 • Medlemmet træder i betalingsstandsning, erklæres konkurs, tvangsopløses, likvideres, indleder akkordforhandlinger, foretager rekonstruktion eller på anden måde må antages ikke at kunne betale for Medlemskabet.
 1. Ansvarsfraskrivelse

 

 • Medlemmet accepterer, at Medlemmet i korte perioder kan være afskåret fra at tilgå Produktet i forbindelse med vedligehold eller opdatering af Produktet, eller følge af strømnedbrud, servernedbrud eller andre forhold, som ikke er under Fageksperter.dk’s kontrol.
 • Fageksperter.dk er ikke ansvarlig for og hverken støtter eller garanterer for de meningsytringer, synspunkter, råd eller anbefalinger der fremkommer i Produktet. Produktet er beregnet til oplysnings- og underholdningsformål. Produktet udgør ikke juridisk, finansiel, faglig, lægelig eller sundhedsmæssig rådgivning og kan ikke bruges til sådanne formål. Fageksperter.dk kan ikke holdes ansvarlig, hvis Produktet eller dele af Produktet mod forventning skulle vise sig at krænke tredjemands rettigheder.
 • Fageksperter.dk kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skade af nogen art, som er forårsaget af:
 • En forsinket levering af Produktet.
 • Mangler ved Produktet.
 • Samarbejdspartnere, hvis ydelser annonceres på og/eller udbydes via Produktet.
 • Fejl i tredjemands software.
 • Indgreb ved hacking, virus, afbrydelser, forstyrrelser, søgemaskiner eller websites, som er relateret til anvendelsen af Produktet.
 • Datatab eller beskadigelse af software, som skyldes anvendelsen af Produktet.
 • Medlemmets manglende evner til at anvende af Produktet.
 1. Persondata

 

 • Fageksperter.dk behandler de under pkt. 4 nævnte personoplysninger med henblik på at kunne levere Produktet til Medlemmet.
 • Fageksperter.dk’s behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med retningslinjerne i Fageksperter.dk’s Privatlivspolitik, som kan findes her (kan eventuelt fremhæves eller direkte link), samt den til enhver tid gældende lovgivning.
 • Hvis Medlemmet afgiver en række oplysninger om enkeltpersoner som er medarbejdere hos Medlemmet til Fageksperter.dk, indestår Medlemmet overfor Fageksperter.dk for, at Medlemmet i forbindelse med overgivelsen har iagttaget databeskyttelsesforordningens regler. Medlemmet skal skadesløsholde Fageksperter.dk for ethvert tab, som Fageskeprter.dk måtte blive påført, som følge af Medlemmets manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende bestemmelse.
 1. Cookies
 • Med henblik på at opretholde funktionaliteten af Produktet og udføre statistik over besøgende, anvender Fageksperter.dk ”cookies”.
 • Fageksperter.dk’s cookiepolitik kan findes her
 1. Tvister

 

 • Enhver tvist, som udspringer af Aftalen eller medlemsbetingelserne, skal med endelig, bindende og eksigibel virkning afgøres ved byretten i Aalborg som første instans.
 1. Øvrige bestemmelser
 • Hvis én eller flere bestemmelser i disse medlemsbetingelser findes ugyldige, ulovlige eller uden retskraft, skal gyldigheden, lovligheden og håndhævelsen af de øvrige bestemmelser fortsat have fuld kraft og virkning.

Disse betingelser er senest opdateret den 25. november 2020.

 

Bliv medlem og få adgang til alle videoer idag!